Stanovy

STANOVY  HO ŠTAND – ART

Čl. I. – ÚVOD

 

1) HO Štand – art je horolezecký oddíl (dále jen oddíl) založený aby pomáhal rozvíjet a koordinovat činnost členů v následujícím:

a) horolezectví,

   b) pískovcové lezení,

   c) skálolezectví,

   d) halové lezení,

   e) bouldering, 

   f) skialpinismus,

       případně v kombinaci s dalšími úzce spjatými sporty.

 2) Oddíl je členem Českého horolezeckého svazu. Oddíl nezajišťuje školení osob ani se nezabývá komerční činností.

 

Čl. II. – ČLENSTVÍ

 

Členem oddílu se může stát osoba, která hodlá v rámci oddílu působit, a dodržovat jeho stanovy a byla přijata za člena výroční schůzí členů.

Hovoří-li se dále v textu o členství bez úvozovek, jde o všechny typy členství. „Členství“ uvedené úvozovkami se vztahuje ke konkrétnímu typu členství.

1) Zájemce o členství podá přihlášku předsedovi oddílu,

2) předseda sdělí členům zájemce nejpozději na výroční schůzi členů,

3)  „Členství“ vzniká schválením člena oddílu na výroční schůzi 3/5 většinou. 

4) Podmínky „členství“:

   a) znalosti a zkušenost v oblastech činnosti uvedených v čl. I., nebo

   b) absolvování horoškoly v rámci některého jiného horolezeckého oddílu, s účastí instruktorů, což zájemce doloží, nebo

   c) lze řešit individuálně dle čl. III g).

5) Přidružené členství“ může být zájemci schváleno na stanovenou dobu, na výroční schůzí členů, nadpoloviční většinou. Přidružený člen může prostřednictvím oddílu mít zřízeno členství v ČHS.

6) Možné   je „čestné členství“, které schvaluje 3/5 většina a podmínkou je souhlas  navrženého čestného člena.

7) Členství zaniká

      a) vystoupením,
b) vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností výroční schůzí členů,
c) vyloučením podle ustanovení disciplinárního řádu ČHS,
d) úmrtím člena.

 

 Registrací člena v oddíle dává člen souhlas s nakládáním s osobními údaji pro organizační potřeby oddílu a ČHS.

 

Čl. III. –  ORGÁNY ODDÍLU

 

1) Výroční schůze členů

Je nejvyšší orgán oddílu. Vyhlašuje ji předseda 1 x ročně před koncem kalendářního roku.

Výroční schůze musí být vyhlášena alespoň s jednoměsíčním předstihem, s adresným  elektronickým informováním všech členů s návrhem programu.

Pokud předseda výroční schůzi v termínu nevyhlásí, může tak učinit „člen“.

 

Výroční schůze členů:

   a) schvaluje stanovy oddílu a symboliku,

   b) volí předsedu na 2 roky (dvoukolovým systémem, do druhého kola postupují dva),   

   c) odsouhlasí výši příspěvků a účel jejich využití pro činnosti oddílu,

   d) schvaluje žádosti zájemců o členství,   

   e)  schvaluje strategický plán činnosti a rozvoje, např. expediční a metodickou činnost,

   f) schvaluje další funkce členů, viz čl. IV,

   g) si může vyhradit právo rozhodnout v jakékoliv oddílové záležitosti, včetně změny stanov,

vše vždy alespoň nadpoloviční většinou, není li uvedeno v těchto stanovách jinak.

Pokud výroční schůze neproběhne nebo není schopna se usnést, platí pro další rok nezměněné podmínky. O průběhu výroční schůze se vyhotovuje zápis.

 2) Mimořádná schůze – řídí se stejnými pravidly jako výroční schůze členů. Vyhlašuje ji předseda nebo 3 „členové“ z mimořádných důvodů.

 3) Předseda – je „členem“ oddílu, koordinuje běžnou činnost oddílu, zastupuje oddíl navenek, vede evidenci členů, navrhuje nové členy, vydává průkazy ČHS. Může zmocnit člena oddílu k dílčí činnosti s jeho souhlasem.

 

Čl. IV. –  ORGANISACE ČINNOSTI

 

1) Měsíční schůze

Koná se zpravidla první pondělí v měsíci nebo dle potřeby z vlastní iniciativy členů zveřejněním návrhu. Návrhy na činnost zveřejňuje na internetových stránkách oddílu.

Hlasování řešící běžnou činnost oddílu probíhá nadpoloviční většinou.

 2) Operativní funkce členů oddílu:

     Správce webu – struktura, funkčnost, smlouvy,

     Pokladník – transfer prostředků (ČHS a další odsouhlasené); alespoň  1x ročně předloží vyúčtování,

      Kronikář – vede stručný přehled nejhodnotnějších sportovních výkonů členů oddílu,

      Skladník – obhospodařuje, eviduje a vydává ,majetek.

 

Čl. V. – PRÁVA ČLENA ODDÍLU

 

1) Účastnit se činností oddílu.

2) Kdykoliv se vyjadřovat k činnosti oddílu.
3) „Člen“ může volit a být volen od 18 let věku.  

Čl. VI. – POVINNOSTI ČLENA ODDÍLU

1) Dodržovat stanovy oddílu, stanovy ČHS, pravidla sportovní činnosti, pravidla pro organizování sportovní činnosti.

2) Řádně, svědomitě, nestranně a nezištně vykonávat svěřené funkce.

3) Chránit majetek oddílu, dbát o jeho řádnou údržbu, zvelebení a rozšiřování.

4) Člen“ a „přidlužený člen“ platit členské příspěvky ve stanovené době a výši.Čestný člen“ není povinen platit příspěvky.

 

Schváleno: v Praze u Drsnejch   dne:  9.1.2010

 

Přítomni:   Martin Srbek, Jakub Šedivý, Laco Nehrer, Dan Žížala, Mischa Maslowská,  Erik Borš, Petr Dvorník, Bedřich Púček, Franta Vilím, Luboš Komárek